Platform Digital Humani­ties


Onderzoekers in de geestes­wetenschappen maken steeds meer gebruik van digi­tale instru­menten. Denk aan collec­ties van boeken of docu­menten, taal­kundige corpora of data­banken.

Resear­chers in the huma­ni­ties are in­creasing­ly using digi­tal tools. Think of digitized collec­tions of books or docu­ments, linguis­tic cor­pora and data­bases.

Niet alleen het materiaal is in toene­mende mate digitaal, ook de metho­des. Linguïsten schrijven software om automa­tisch taal te analy­seren. Histo­rici brengen net­werken van histo­rische personen of plaatsen in beeld. Of ze laten de vroe­gere aanblik van een stad met digi­tale kaar­ten op­nieuw tot leven komen.

Literatuur­weten­schappers zoeken naar sociale net­werken tussen letter­kundigen. Theater­weten­schappers maken vir­tuele recon­structies van histo­rische schouw­burgen.

Het onder­zoek aan de Universi­teit Ant­werpen dat met Digi­tal Humani­ties ver­band houdt, wordt sinds 2010 op dit plat­form gegroe­peerd.

Het Plat­form is ook verant­woordelijk voor het Bachelor­vak Digi­tal Hu­mani­ties (Thomas Crombez, Dirk Van Hulle en Walter Daelemans).

Not only the mate­rial is increasing­ly digi­tal. The methods are digital, too. Linguists write soft­ware to analyze language automa­tically. Historians visua­lize the social net­works that con­nect histo­rical persons or places. Or they make cities of the past come to life again using digi­tal carto­graphy.

Litera­ry scho­lars digi­tize manus­cripts to examine the gene­tic pro­cess behind a text. Theatre scho­lars create vir­tual recon­structions of histo­rical play­houses.

The UA Digital Humani­ties Plat­form groups these kinds of research projects since 2010. It is also respon­sible for the Digital Humanities bachelor course (Thomas Crombez, Dirk Van Hulle and Walter Daelemans).